سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه پژوهش و مطالعات عاشورا 
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
تدریس 
دانشگاه پیام نور مرند 
مدرس 
1380/01/01 
 
متون اسلامی و قواعد فقه مدنی 
تدریس 
دانشگاه آزاد آشتیان 
مدرس 
1384/07/01 
1384/03/31 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد قم 
مدرس 
1380/07/01 
 
----- 
تدریس 
دانشگاه آزاد نراق 
مدرس 
1381/01/01 
ادامه دارد 
تاریخ اسلام متون فقه تفسیر